REGULAMIN

§ 1. Informacje ogólne.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.mularoom.pl, zwany dalej Sklepem, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. 
 2. Sklep oferuje sprzedaż wysyłkową odzieży dla dzieci oraz akcesoriów (dalej łącznie: „Produkty”), prowadzony jest przez MULAROOM MODA DZIECIĘCA IZABELA SINKO z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 38, wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 5542353482, Regon 360240573, BANK: BGŻ BNP Paribas numer konta bankowego 70203000451110000004197490  - zwanym dalej Dostawcą.
 3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego smyk.com zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 4. Klientem Sklepu może być osoba, która ukończyła 18. rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zwaną dalej „Klientem”. Klient zamawiając Produkty potwierdza, że zapoznał się z obowiązującym cennikiem na oferowane w Sklepie Produkty, warunkami dostawy Produktów oraz akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 5. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu www.mularoom.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 6. Minimalnymi wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia umowy o świadczenie usług lub zawarcia umowy sprzedaży jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w szczególności w przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer od 8.0, Firefox 20, Google Chrome 27, Safari 5.0, Opera 11. Aby dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.§ 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – składanie zamówień.

 1. W celu rejestracji w Sklepie www.mularoom.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu www.mularoom.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta. 
 2. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego smyk.com, są nieodpłatne. 
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 
 4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres email: sklep@mularoom.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie. 
 5. Zamówienia na Produkty (dalej również: „Zamówienia”) można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia przyjmowane są do realizacji w dni robocze, w godzinach od 9-16.
 6. Zalogowany Klient posiadający Konto Klienta potwierdza lub uzupełnia w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (m.in. numer telefonu lub adres). Klient, który nie posiada Konta Klienta musi samodzielnie wypełnić formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.
 7. Klient wybiera sposób zapłaty ceny i pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Zamówienia.
 8. Sklep w odpowiedzi na Zamówienie Klienta niezwłocznie wysyła do niego wiadomość elektroniczną na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail, z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez Klienta bądź informacji o braku możliwości jej przyjęcia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Biuro Obsługi Klienta (otrzymania wiadomości e-mail przez Klienta), umowa sprzedaży uważana jest za zawartą.
 9. Zamówienie przesłane przez Klienta za pośrednictwem udostępnionego przez Sklep formularza stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia umowy sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu.§ 3. Ceny, koszty i formy płatności..

 1. Koszty dostawy są ustalane w zależności od wartości zamówienia i sposobu dostarczenia przesyłki. Koszty dostawy ponosi Klient. 
 2. Ceny w Sklepie określone są w PLN (polskich złotych) i zawierają wszelkie należne cła i podatki , jednakże nie zostały powiększone o koszt dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep stanowią inaczej.
 3. Sklep udostępnia poniższe formy płatności:

a)     Płatność „z góry” (online): – Przelew elektroniczny; – Płatność kartą; – Płatność za pośrednictwem DotPay;

b)     Płatność za pobraniem (przy odbiorze) – dostępna tylko na terenie Polski w przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.§ 4. Dostawa.

 1. Przesyłka dostarczana jest na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia. Zmiana adresu dostawy po złożeniu przez Klienta zamówienia może zostać dokonana na wniosek Klienta zgłoszony za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres zamowienia@mularoom.pl, zawierającej w temacie zwrot „ZMIANA ADRESU”. Sklep może nie uwzględnić wniosku Klienta, jeżeli Produkt został już wysłany na adres podany w formularzu Zamówienia.
 2. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Produktu (czas dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia przez Sklep oraz czas dostarczenia Produktu przez przewoźnika. Czas realizacji Zamówienia przez Sklep, liczony jest od momentu potwierdzenia przez Sklep przyjęcia Zamówienia do realizacji do momentu nadania przez Sklep przesyłki zawierającej Produkty i wynosi maksymalnie 2 dni robocze (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostawy Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu.§ 5. Reklamacje i odstąpienie od umowy.

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu zawieranej w ramach Sklepu przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów. Koszty zwrotu Produktu ponosi klient. Zwracany Produkt nie może nosić śladów użytkowania (w tym pozbawiony metki) oraz nie może być uszkodzony.
 2. Do zwracanego Produktu prosimy o dołączenie dowodu zakupu (np. paragon, faktura).
 3. Zwrot należności za Produkt nastąpi w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia zwracanego Produktu do Sklepu na adres 85-010 Bydgoszcz ul. Dworcowa 38
 4. Klient może skorzystać z oferowanego przez Sklep druku reklamacyjnego lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który zostanie przesłany do Klienta w momencie wyrażenia przez niego chęci zgłoszenia roszczenia z tytułu rękojmi, gwarancji lub dokonać zwrotu towaru.

 

§ 6. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 02.01.2016 r.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.
 4. Prawem właściwym dla zawarcia w ramach Sklepu umowy sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sklepem a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
 5. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod adresem Sklepu www.mularoom.pl,  skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.
 6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych jest MULAROOM MODA DZIECIĘCA IZABELA SINKO z siedzibą znajdującą się w Bydgoszczy ul. Dworcowa 38, wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez MULAROOM MODA DZIECIĘCA IZABELA SINKO pod numerem NIP 5542353482, Regon 360240573,

 1. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
 2. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 3. Po zakończeniu korzystania przez Klienta z usług świadczonych przez Sprzedawcę, na skutek wypowiedzenia czy odmowy akceptacji zmian Regulaminu, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do stwierdzenia naruszenia i dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez użytkownika przepisów prawa oraz regulaminu,
Pliki cookies

 1. W celu prawidłowego działania serwisu, Sprzedawca korzysta z technologii plików cookies („ciasteczka”). Pliki cookies to pakiety informacji, za pośrednictwem, których Klient korzysta ze stron internetowych, i które zapisywane na urządzeniu Klienta, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku. Cookies mogą pochodzić od administratora Sklepu lub mogą być to cookies zewnętrzne, czyli zamieszczane przez partnerów administratora za pośrednictwem strony Sklepu .
 2. Użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Sklepu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki na ustawienia wyłączające zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.
 3. Na podstawie plików cookies nie jest możliwe ustalenie tożsamości Klienta.
 4. Pliki generowanie bezpośrednio przez Sklep Internetowy nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Pliki cookies zewnętrzne mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
 5. Sklep wykorzystuje pliki cookies do:
 6. a) utrzymywania sesji użytkownika (pliki własne),
  b) dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika (pliki własne),
  c) zapewniające bezpieczeństwo danych (pliki własne),
  d) tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności serwisu (pliki zewnętrzne),
  e) łączenia funkcji serwisu z innymi zewnętrznymi usługami, z których użytkownik korzysta (pliki zewnętrzne),
  f) wyświetlania informacji reklamowych zgodnych z preferencjami użytkownika oraz limitowania ilości wyświetleń reklamy (pliki zewnętrzne).
 7. Sklep wykorzystuje dwa podstawowe rodzaje plików cookies:
 8. a) sesyjne – usuwane wraz z zakończeniem sesji użytkownika;
  b) stałe – zakończenie sesji użytkownika nie powoduje ich usunięcia.
 9. Każdy użytkownik i w każdym czasie może usunąć zapisane na jego urządzeniu pliki cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej.
 10. Serwis internetowy może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, jeżeli Klient wszedł przez linka, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
 11. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.
 12. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na Sklepie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klientów.

Każdy Klient może przeglądać naszą stronę bez ujawniania swoich danych osobowych. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednak konieczne w celu założenia Konta Klienta lub złożenia w Sklepie zamówienia.
W przypadku zawarcia przez Klienta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (np. założenie Konta Klienta) lub złożenia Zamówienia, zbieramy za pośrednictwem Sklepu następujące dane Klienta:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres e-mail
 • adres, na który przesyłka ma dotrzeć (najczęściej jest nim adres tożsamy z miejscem aktualnego zamieszkania bądź zameldowania),
 • kraj,
 • numer telefonu,
 • NIP.

 


Szybki kontakt

Pracujemy dla Ciebie. Zadzwoń lub napisz, a rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Zwrot do 14 dni

W terminie 14 dni kalendarzowych możesz odstąpić od umowy.

Szybka i tania wysyłka

Zamów dzisiaj, a paczka dojdzie do Ciebie następnego dnia.

Gwaracja zadowolenia

Dołącz do grona naszych w pełni zadowolonych Klientów.